Huidige voorwaarden worden uitdrukkelijk onderschreven geacht bij ondertekening van onze offerte of bij niet-protest binnen de week na faktuurdatum indien geen offerte werd ondertekend.

A. Verkoop van goederen

 1. Door ondertekening of akkoord via E-mail van de offerte wordt de verkoop als definitief beschouwd. Bij het annuleren van de overeenkomst door de medecontractant zonder gegronde reden, zal 20 % van het overeengekomen bedrag aangerekend worden.
 2. Het vervoer van de koopwaar geschiedt op risico van de koper.
 3. De afmetingen en de kleuren zijn benaderend. Een afwijking van 3% is geduld in vergelijking met de monsters
 4. Bij levering van de goederen dient de klant deze direct te controleren, klachten betreffende de geleverde goederen dienen binnen de week schriftelijk meegedeeld te worden
 5. Voor de geleverde goederen zal een tussentijdse factuur gemaakt worden. Deze dient betaald te worden bij de aanvang van de werken.
 6. De betaling van de eindfactuur dient te geschieden uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 7. Bij niet-betaling van de factuur op de vastgestelde vervaldag, loopt van rechtswege op de verschuldigde bedragen een verwijlintrest op van 5% per begonnen maand en dit zonder verwittiging met een minimum van 100 €, onverminderd de rente en de eventuele gerechtskosten.
 8. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

B. Verkoop van werken en levering van goederen

 1. Alles moet gevrijwaard zijn tegen wind, vorst, zon, diefstal en vernietiging. Eens de materialen op de werf zijn alle risico′s voor de koper(schade, diefstal, verkeersveiligheid, ... ).
 2. Voor de uitvoering dienen we een minimum binnentemperatuur te hebben van 9° C. Bijkomende kosten hiervoor ( gas , petroleum , huur toestellen ) zijn ten laste van de klant.
 3. Deuren en glas moeten geplaatst zijn voor de aanvang der werken.
 4. Schade veroorzaakt door vorst, vochtigheid en andere omstandigheden, voortkomend uit geval van heirkracht, kan ons niet ten laste gelegd worden. Als het vochtgehalte van de dekvloer of het pleisterwerk bij aanvang van de werken hoger is dan de toegelaten waarden, en de werken dienen toch aan te vangen ifv. de planning, dan vervalt onze verantwoordelijkheid voor de hieruit voorkomende schade.
 5. Bij de aanvang der werken moeten water, elektriciteit en een sanitaire voorziening aanwezig zijn.
 6. De hoeveelheden van de te plaatsen vloeren en faience worden steeds berekend met een snijverlies van circa 10%.
 7. Schade aan nutsleidingen, deuren, ramen,meubels ... bij uitbraak van bestaande tegels vallen ten laste van de cliënt.
 8. Zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld en dit binnen de week volgend op de factuurdatum.
 9. De betaling van het factuurbedrag wordt aanzien als de aanvaarding van het uitgevoerde werk en als definitieve oplevering.
 10. Onze garantie voor licht verborgen gebreken beperkt zich tot 1 jaar na de factuurdatum (haarscheuren, lichte barsten, hol klinkende tegels en dergelijke, tgv zettingen of uitdrogingskrimp.)
 11. De prijzen van de offerte zijn 1 maand geldig.